Naša Uvijerenja

1. Sveto Pismo
Vjerujemo da je Sveto Pismo – Biblija, sa svojih 66 knjiga, Staroga i Novoga zavjeta, jedina Bogom nadahnuta živa riječ koja objavljuje Božiji karakter i Njegov plan sa ljudskim rodom. 2.Tim.3:16
 
2. Bog
Vjerujemo u Trojedinog Boga: Boga Oca – Stvoritelja, Boga Sina – Spasitelja, Boga – Svetog Duha Utiješitelja i Učitelja.
 
3. Bog Stvoritelj
Vjerujemo da je Bog stvorio vidljivi materijalni i duhovni, nevidljivi svijet, da je stvorio zemlju sa svim živim bićima i čovjeka kao krunu zemaljskog stvorenja.
 
4. Isus Hrist – Spastelj
Vjerujemo da je Isus Hrist, Sin Božiji, poslan iz vječnosti od Boga Oca, na ovu zemlju, začet Svetim Duhom kroz djevicu Mariju rođen kao čovjek, živio savršenim životom i da je razapet na krst kao žrtva za naše grijehe, gdje je i umro. Vjerujemo da je sahranjen i trećeg dana vaskrsao, i da se vratio na nebo i sjeo sa desne strane svojem Ocu.
 
5. Duh Sveti je Duh Hristov
Vjerujemo da je Sveti Duh Božanska Osoba Trojstva. On je poslat na zemlju na dan Pedesetnice sa ciljem da presvjedočava ljude u njihovu grešnost, Božiju pravednosti i sud. On se useljava u srca svih onih koji se pokaju i povjeruju u Isusa Hrista kao svojeg Spasitelja. On vjerinike vodi, uči, čuva, tješi i pečati za Dan izbavljenja pri Hristovom ponovnom dolasku. Osoba koje nema Duha svetog ne pripada Hristu. Rim.8:9
 
6. Grešnost čovjeka i način spasenja
Verujemo da se čovjek rađa kao grešnik na ovaj svijet zbog pada u grijeh neposlušnosti prvog čovjeka, Adama. Svaki čovjek je rođen u stanju odvojenosti od Boga (duhovna smrt) i ako se ne obrati Bogu za spasenje, ovo stanje ga vodi u vječnu smrt (Drugu smrt). Jedini način spasenja je pokajanjem i vjerom u zastupničku žrtvu Gospoda Isusa Hrista, koji je Božiji besplatni dar kao izraz Njegove milosti.
 
7. Krštenje
Vjerujemo da čovjek po Hristovoj zapovjesti treba da se krsti kao odrasla, svjesna osoba koja je svojevoljno odlučila da slijedi Isusa Hrista kao svojeg Gospoda. Krštenje nije način spasenja već vidljiva potvrda duhovne stvarnosti da je osoba izašla iz duhovne smrti ušla u život saveza sa Hristom. Činom krštenja osoba pokazuje da se odriče svojih sebičnih želja i da živi za Božije interese. Krštenje se vrši uranjanjem cijele osobe u vodu.
 
8. Crkva
Vjerujemo da je Crkva (univerzalna, globalna, sveopšta) sastavljena od svih istinski pokajanih sledbenika Isusa Hrista tj. nanovorođenih osoba. Crkva ne poznaje podjele na rase, nacije, staleže, pol ili postojeće denominacije na svijetu. Crkvu gradi sam Isus Hrist za koju je rekao da je ni sama vlast pakla ne može nadvladati.
Vjerujemo da svaki član Crkve dobija duhovni dar sa kojim treba da služi na jačanje drugih članova kako bi se Crkva izgrađivala na temelju nauke Apostola čiji je ugaoni kamen sam Isus Hrist. Vjerujemo da Crkva treba da se po Gospodnjoj zapovjesti redovno sastaje radi zajedništva, molitve, pouke i lomljenja hleba (pričest).
 
9. Vječno Nebo
Vjerujemo da će Gospod Isus Hrist doći po svoju Crkvu i povesti je na Nebo gde je svakom nanovorođenom vjerniku spremljen vječni stan, gdje više neće biti boli, žalosti niti smrti. Nebo je mjesto vječne pravde i radosti sa Bogom koji će zauvjek biti sve i u svemu.
 
10. Vječna propast – Pakao – Druga smrt
Vjerujemo da je vječna smrt, nazvana Druga smrt, mjesto koje je prvenstveno namjenjeno za Sotonu i njegove demone koji su se pobunili na nebu protiv Boga. Bog ne želi da iko od ljudi završi u paklu, ali se ljudi sami osuđuju na takav kraj jer vole svoj grijeh i odbijaju da se vrate Bogu. Oni će vječno živjeti u svojim mukama.